خمیر پروفیلاکسی ( 1.23% فلوراید)

EX PRO یک نـوع خمیرجرمگیری و ضد پوسیدگی دندان و ترکیب مؤثری از عوامل ساینده و پاک کننده دنـدان و نیز عـوامل ضد پـوسـیـدگـی و ضد حسـاسیت دنـدانـی شــامـل فلـوراید، زایلیتول و پتـاسیـم نیتـرات می بـاشد.

خمیر پروفیلاکسی EX PRO با فرمولاسیون اختصاصی حاوی ذرات ساینده بـا قـدرت سـایشی خـود-تنظیم کننده امکان پالیش و پاک کردن انـواع لکه ها را از سـطــح دنـدان فراهم می سازد. در مقایسه با محصولات تجاری دیگر، EXPRO با RDA≤70 ضمـن پالیش مؤثر مینا، عـاج دندان و انـواع مواد ترمیمی، از هـر گـونه آسـیـب بـه مـیـنـا یـا عـاج دندان جلوگیری می نماید.

بیماران با EX PRO دندان هایی سالم تر، روشن تر و براق تر را تجربه خواهند کرد.

این محصول در سه طـعــم نعنـاعی، بلـوبـری و تـوت فـرنگی عرضه می شود.

ویژگی های کلیدی:

– تیکسوتروپی بسیار مـطـلـوب و چـسـبـنـدگی مـنـاسب به دنـدان و ابــزار پالیش
– مـؤثر در پـاک کردن ایمپلنت هـای دندانی بـرای جلوگیری از بروز حساسیت بافت
– حـــذف مـؤثـر پـلاک بـدون هـرگـونـه آسـیـب بـه دنــدان (RDA≤70)
– حــــاوی یـون هـای کلسیـم و فسفـات بـه منظــور تقـویت رمینرالیزاسیون
– عدم برجایگذاری اثرات رنگی بر روی دندان
– اجتنـاب از سایش بیش از حد مینـای دندان