■ محلول اِدِتا EDTA :

محلول EX ED حاوی 17 درصد جزء مؤثر EDTA می باشد که به منظور آماده سـازی کانال ریشه مورد استفاده قرار می گیرد. محصول حاضر بـه نحوی فرموله شده اسـت که حد مطلوبی از کلاتاسیون ، نفوذ به نواحی اپیکال و خصلت ضد میکروبی را فراهم می آورد.
EX ED در بطری هـای 80 میلی لیتری مخصوص قابل اتصال به سرنگ بسته بندی شده است و تجربـه استفاده راحت را برای دندانپزشکان فراهم می آورد. برای استفـاده کافی اسـت سرنگ را به بطری حـاوی محلول وصل نموده سپس محلول را در کانال تزریق و پس از حصول نتیجه مطلوب شستشو دهید.

حذف لایه اسمیر بوسیله EX ED :
ریزنگارهای الکترونی به وضوح گویای حذف مؤثر لایه اسمیر از دیواره کانال ریشـه پس از اعمال محلول می باشند.

موارد کاربرد :
– حذف لایه اسمیر
– بازکردن توبولهای عاجی
– پاکسازی و روانکاری کانال ریشه
– دکلسیفه کردن دیواره کانال ریشه

ویژگی های کلیدی :
– شستشوی آسان
– اثر ضدباکتری مطلوب
– نفوذ راحت و مؤثر به نواحی اپیکال
– اسیدیته بهینه برای تقویت کلاتاسیون