محلول فرموکرزول

EX EFECT یک نوع محلول ضدعفونی قوی مشتمل بر اجزاء فعال کرزول و فرمالین می باشد. این محصول دارای خاصیت ضدباکتری و ضدمیکروبی بسیار مؤثر بدون هرگونه احساس سوزش و تحریک بافت است که در هنگام عصب کشی و درمان ریشه مورد استفاده قرار می گیرد.

EX EFECT به طور برگشت ناپذیری از مانع ترشح هر گونه آنزیم طی فرآیندهای عفونت زا می شود و از این طریق باعث القاء اثر ضدمیکروبی دراز مدت می شود.

ویژگی های کلیدی :

– سهولت استفاده
– حداقل تحریک زایی
– خاصیت ضدمیکروبی دراز مدت

موارد تجویز :

– درمان پوسیدگی درجه 4
– پانسمان کانال ریشه
– گندزدایی کانال
– پالپوتومی