مواد قالبگیری دندان

این محصول یک محصول پیشرفته مبتنی بر واکنش افزایشی سیلیکون کاتالیز شده با پلاتین با خواص فیزیکی برجسته و کارپذیری بهینه است. با استفاده از این نوع ماده امکان قالبگیری هر دو نوع سطوح صاف و پیچیده با حداکثر دقت برای مدلسازی، دندانسازی، روکش و بریج فراهم است.

ویژگیها

● گیرش سریع
● کارپذیری تقویت شده
● پایداری ابعادی تا 2 هفته
● زمان کارپذیری بهبود یافته
● تیکسوتروپی مطلوب
● جریان پذیری مناسب تحت فشار ضمن حفظ پایداری
● نفوذپذیری مطلوب به نقاط سخت و دور از دسترس برای قالبگیری با حداکثر دقت