سمان MTA

EX ROOT پودری متشکل از ذرات ریز و آبدوست است که در مجاورت رطوبت متحمل گیرش می شود. هیدراتاسیون پودر، یک ژل کلوئیدی ایجاد می کند که به تدریج سفت شده و یک سد نفوذ ناپذیر قوی ایجاد می کند. این سد نفوذ ناپذیر مسیرهای بین سیستم کانال ریشه و بافت هـای اطـراف را مسـدود کرده و به طـور قـابـل توجهی مهـاجـرت باکتری ها را کاهش می دهد. زیست سـازگاری عالی EX ROOT با دیواره ی عـاجی امکان یک پاسخ درمـانی بالینی قـابـل پیش بینی را فراهم می کند. همچنین، فرمولاسیون مبتنی بر آب EX ROOT اجازه می دهد تا در مجاورت رطوبت متحمل گیرش مطلوب شود.مشاهدات بالینی :


تصاویر رادیوگرافی زیر نشان دهنده درمان ریشه با EX ROOT و فالوآپ آن به مـدت 6 مـاه می باشد. همانطور که مشاهده می شود، EX ROOT به دلیل رادیواپاسیته بالا تمایز بسیار مطلوبی را در تصاویر ایجـاد نموده است. همچنین روند ترمیم ریشه به خوبی گویای زیست سازگاری و فعالیت ضدباکتری مطلوب و نیز قابلیت احیاکنندگی و رمینرالیزاسیون EX ROOT می باشد.

موارد کاربرد :


– ماده ترمیم کننده پرفراسیون ریشه وفورکا 
– ترمیم پرفراسیون های ناشی از تحلیل داخل
– پر کننده انتهای ریشه پس از جراحی اندودنتیک
– ماده پوشاننده پالپ ریشه در درمان های بالیوتومی، اپکسوژنز

ویژگی های کلیدی :


– رادیواپاسیته بالا
– زیست سازگاری عالی
– افزایش مقاومت فشاری
– گیرش حداکثر 120 دقیقه
– افزایش تشکیل بافت های معدنی
– القاء کننده تشکیل سمنتوم انتهای ریشه