ارتباط با کارخانه
0089 6587 021

کارخانه 1: تهـران ، کیلومتر 45  اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمـس آبـاد ، بلـوار پرفسور حسابی ، کوچه یاس 2

کارخانه 2 : تهران ، کیلومتر 17 اتوبان تهـران-کـرج ، بلوار پـژوهـش ، پـژوهـشـگـاه شـیـمـی و مهندسی شـیـمـی ایران