خدمات ساخت و سنتز

سنتز و ساخت کلیه مواد شامل:
 نانومواد پایه پلیمری، فلزی، سرامیکی؛
 بیومواد پایه پلیمری، فلزی، سرامیکی؛
 مواد کامپوزیتی.

خدمات آنالیز

کلیه مواد آلی و معدنی با استفاده از جدیدترین تکنیک¬ها آنالیز خواهند شد.
آنالیز و مشخصه یابی فیزیکی-شیمیایی انواع مواد با استفاده از:
 فلوئورسانس اشعهX (XRF)؛
 پراش اشعهX (XRD)؛
 پلاسما نشر القایی (ICP)؛
 یون کروماتوگرافی (IC)
 طیف سنجی جذب اتمی (AAS)؛
 طیف سنجی مادون قرمز (IR و FTIR)؛
 کوانتومتری؛
 گرماوزن سنجی (TG)؛
 گرماسنجی افتراقی (DTA)؛
 اندازه گیری سطح ویژه (BET)؛
 خواص فیزیکی-مکانیکی (کشش، خمش، برش، سایش، …)؛
 آنالیز شیمی تر؛
 …

مطالعات زیستی انواع مواد و بیومواد شامل:
 آزمون سمیت سلولی MTT
 آزمون آلکالین فسفاتاز APT
 آزمون محتوی کلسیم CCT
 آزمون رنگ آمیزی آلیزارین رد ARST
 آزمون رنگ آمیزی آکریدین اورنج AOST
 آزمون بیان ژن GET
 آزمون RT-PCR
 …

خدمات مشاوره تولید و ساخت

خدمات مشاوره برای ساخت و تولید انواع مواد مصرفی در حوزه:
 دندانپزشکی؛
 پزشکی؛
 دارویی؛
 آرایشی-بهداشتی؛
 شیمیایی؛
 غذایی.

خدمات ساخت و سنتز

سنتز و ساخت کلیه مواد شامل:
 نانومواد پایه پلیمری، فلزی، سرامیکی؛
 بیومواد پایه پلیمری، فلزی، سرامیکی؛
 مواد کامپوزیتی.

خدمات تأمین مواد اولیه

تأمین مواد اولیه صنایع:
 دندانپزشکی؛
 پزشکی؛
 دارویی؛
 آرایشی-بهداشتی؛
 شیمیایی؛
 غذایی.