■ محلول سدیم هیپوکلریت :

محلول EX HYPE حــــاوی 5.25 درصد هیپوکلریت سدیم می باشد که به منظور ضدعفونی ، شستشو ، پاکسازی و حذف بقایای بافتی از کانال ریشه مورد استفاده قرار می گیرد.

توجّه : محصول EX HYPE  فقط برای استفاده تخصصی در نظر گرفته شده است.

مشاهدات بالینی:
تصاویر گویای ریزنگارهای الکترونی گرفته شده از عاج دندان قبل و بعد از استفاده از EX HYPE می باشد. همانطور که مشاهده می شود ، استفاده از EX HYPE باعث باز شدن مؤثر توبول ها و حذف بقایای بافتی شده است.

موارد تجویز :
– ضدعفونی کانال ریشه
– حذف بافت ارگانیک در حین درمان ریشه
– آبیاری کانال ریشه در طول مراحل اندودنتیک

ویژگی های کلیدی :
– pH > 12
– اثر ضد میکروبی قوی
– عدم سمیت در دوز توصیه شده