ژل اسید اچ 38%

این محصول برای زبرسازی سطح دندان به منظور پیوند قویتر دندان با انواع مواد ترمیمی دندان طراحی شده است.

ویژگیها

● مناسب برای هر دو کاربردهای برون- و درون-دهانی
● ماکزیمم اچینگ
● بدون ایجاد حساسیت دندانی
● سایه رنگ متمایز و مطلوب برای کاربرد دقیقتر
● تزریق پذیری راحت
● ویسکوزیته بسیار مطلوب
● شستشوپذیری مناسب
● ایستایی و رئولوژی مناسب
● عدم برجایگذاری رسوبات سیلیسی