خمیر پانسمان موقت دندان :

EX TEMP یک نوع خمیر پانسمان رادیواُپک و تقویت شده بـا رزیـن است که در مجـاورت بـزاق دهــان و تحـت رطـوبـت سفت می شود. این محصـول به منظـور آب بندی و پرکردن موقت به کار می رود. EX TEMP به گونه ای طـراحی شـده است که به واسـطه گـیـرش کـنـتـرل شـده آن در ابـتـدا به آرامی منبسط شده، سـپـس بـه سـرعت سفت می شود و از این طریق آب بندی کامل و بدون تخلخل را فراهم می آورد.

EX TEMP بـا زمـــان گیرش بهبـود یافته خـود که در حـدود 50دقیقه می باشد، در مقایسه با محصولات تجاری پرتقاضا در بـازار ایران، استحکام فشاری مطلوب 7.5 مگا پاسکال را فراهم می آورد. میکرولیکیج یا ریزنشت EX TEMP مشابه بـرنـدهــای معـروف خـارجی در حد 0% می بـاشـد. حـداقـل میکرولیکیج در EX TEMP همراه با ریزساختار بدون تخلخل آن باعث آب بندی مؤثر حفره می شود.

ویژگی های کلیدی:

– استحکام و گیرش تقویت شده
– بـدون میکرولیکیج (ریز نشت)
– بدون اوژنـول و بــوی نامطبـوع
– چسبندگی مطلوب به عاج
– کیورینگ بدون تخلخل
– عمق کیور مطلوب

موارد تجویزی:

– آببندی و پرکردن موقت حفره پس از عصب کشی
– ترمیمات موقت بخصوص ترمیم اینله
– پرکردن موقت موضع ایمپلنت