ژل هموستاز (بندآورنده خون)

این محصول نوعی ژل بندآورنده خونریزی برای مصارف دهانی-دندانی است که سبب قطع فوری خونریزی میگردد. محصول حاضر بویژه برای قطع خونریزی موقتی در لثه طی فرآیند دندانپزشکی و همچنین برای ممانعت از تشکیل لخته و چسبیدن بقایای خونی به مواد ترمیمی استفاده میشود.
ویژگیها
● عدم برجای گذاشتن اثرات رنگی
● کاربرد سریع و راحت
● سایه رنگ متمایز و مشخص
● سرعت عمل بالا در توقف خونریزی
● زیست سازگاری مناسب و عدم بروز اثرات آلرژیک
● ایستایی مطلوب در موضع
● شستشوی آسان و سریع.