ژل هموستاتیک (%25 آلومنیوم کلراید)

EXACTION یک نـوع ژل بـنـدآورنـده موضعی بـرای قطع خـونـریـزی موقتی در لثـه طـی فرآیند دندانپزشکی است و همچنین بـرای ممانعت از تشکیـل لخته و چسبیدن بقـایای خونی به مواد ترمیمی استفاده میشود.

این محصـول منجـر به توقف آنی خونـریزی شـده و برخلاف محصـولات مشـابه بر پایه سولفـات آهــن، مزه ناخوشایند نداشته و بـاعث تداخل در عملکرد مـواد قالبگیری نخواهد شد.

ویژگی های کلیدی:

– ژل پـــایـدار بـا ایـسـتـایـی مطلـوب
– بـدون هـرگـونـه بقـایـای سیلیسـی
– سرعت عمل بالا در توقف خونریزی
– شستشوی آسان و سریع
– عــدم تغییـر رنـگ بـافـت
– تزریق پذیری بهینه

ژل اسید اچ (%37 اسید فسفریک)

این محصـول بـرای زبـرسـازی سـطـح دنـدان به منظور پیوند میکرومکانیکی قـوی تر دنـدان با انواع مواد ترمیمی دندان از جمله کامپوزیت دندانی طراحی شده است.

EXETCH به گـونـه ای فـرمـولـه شـده اسـت که به هیـچ عـنـوان نمی چکد و یـا از موضع ترمیم نمی لغـزد. رنگ آبی مشخصه محصول، کنتراست بسیـار عـالی در محیـط دهــان ایجاد می کند. محصول براحتی از اپلیکاتور تزریق می شود به سهولت شسته شده و هیچ گونه اثرات رنگی و رسـوبی برجـای نمی گذارد.

فرمولاسیون خود-محدودکننده محصـول  EXETCH مانع از اچـیـنـگ بـیـش از حـد و ایـجــاد حسـاسیت دنـدانی شده، در عین حــال اچینگ بهینه را برای چسبندگی مطلـوب انـواع مواد ترمیمی به سطـح دندان فراهم می آورد. از لحاظ کمی، در مدت 20 تا 30 ثانیه عمق سطح اچ شده مینای دندان به 2µm می رسد که حـد مطلـوبی از اچینگ محسوب می شود.

ویژگی های کلیدی :

– سایه رنگ متمایز و مطلوب برای کاربرد دقیق تر
– عـدم برجایگذاری رسوبات سیلیسی
– بدون ایجاد حساسیت دندانی
– ایـسـتــایـی و رئولوژی مناسب
– ویسکوزیته کاربر پسند
– تزریق پذیری آسـان
– شـویـش آسـان

این محصـول بـه دو صـورت سرنگ دوتـایی 2PCs*5m  و کیت اقتصادی (جامبو) 1PC*50m عرضه می شود.

ژل بی حسی موضعی (%20 بنزوکائین)

EXINSENS یـک ژل بـی حـســی مـوضـعـی حـــــــــــــــاوی  20% بـنـزوکـائـیـن اسـت که بـه منـظــور تـسـکـیـن موقتی سـوزش و درد تـجـویـز می شـود. اثـر بی حس کنندگی این محصول 20 تا 30 دقیقه به طول می انجامد.

این محصول در طعم های آناناسی، موزی، آدامس بادکنکی عرضه می شود.

مقـایسه زمـان شـروع و دوام اثر بی حس کنندگی محصـول  EXINSENS نسبت به محصولات تـجـاری رایـج موجـود در بـازار ایران نشان می دهد که EXINSENS حداقل نسبت به 80% از محصولات دیگر، زمـان شــروع بی حس کنندگی کوتاه تر (12Sec) و دوام طولانی تری  (27min) دارد.

ویژگی های کلیدی:

– گرانروی و شویش پذیری منـاسب
– قـــدرت بـی حـس کنندگی سـریـع
– حـــــــاوی مــاده ضـد پـوسـیـدگـی
– عمـق اثـرپذیری مطلوب
– عدم جذب سیستمیک
– پـایـداری بهینه
– بدون گلوتن

خمیر پروفلاکسی (%1.23 فلوراید)  

EXPRO یک نـوع خـمـیـرجرمگیری و ضد پوسیدگی دندان و ترکیب مؤثری از عوامل ساینده و پاک کننده دنـدان و نیز عـوامل ضد پـوسـیـدگـی و ضد حسـاسیت دنـدانـی شــامـل فلـوراید، زایلیتول و پتـاسیـم نیتـرات می بـاشد. بیماران با EXPRO دنـدان هـایـی سـالـم تـر، روشـن تـر و بـراق تـر را تجربه خواهند کرد.

خـمـیـــر پـروفلاکسی EXPRO بـا فرمولاسیـون اختصـاصی حـاوی ذرات ساینده بـا قـدرت سایشی خـود-تنظیم کننده امکان پالیش و پاک کردن انـواع لکه ها را از سـطــح دنـدان فـراهم می سازد. در مـقــایـسـه بـا محصـولات تجـاری دیگر، EXPRO با RDA≤70 ضـمــن پـالـیـش مـؤثـر مـیـنـا، عــاج دنـدان و انـواع مواد ترمیمی، از هـر گـونه آسـیـب بـه مـیـنـا یـا عـاج دندان جلوگیری می نماید.

این محصـول در سه طـعــم نعنـاعی، بلـوبـری و تـوت فـرنگی عرضه می شود.

ویژگی های کلیدی:

– تیکسوتروپی بسیار مـطـلـوب و چـسـبـنـدگی مـنـاسب به دنـدان و ابــزار پالیش
– مـؤثر در پـاک کردن ایمپلنت هـای دندانی بـرای جلوگیری از بروز حساسیت بافت
– حـــذف مـؤثـر پـلاک بـدون هـرگـونـه آسـیـب بـه دنــدان (RDA≤70)
– حــــاوی یـون هـای کلسیـم و فسفـات بـه منظــور تقـویت رمینرالیزاسیون
– عدم برجایگذاری اثرات رنگی بر روی دندان
– اجتنـاب از سایش بیش از حد مینـای دندان

خمیر پانسمان 

EXTEMP یک نـوع خـمـیـر پـانـسـمـان رادیواُپک و تقـویت شده بـا رزیـن اسـت که در مجـــاورت بــزاق دهــــان و تحـت رطـوبـت سفت می شود. این محصـول به منظـور آب بندی و پـرکـردن مـوقـت بـه کار می رود. EXTEMP بـه گــونـه ای طراحی شـده است که به واسـطه گـیـرش کـنـتـرل شـده آن در ابـتـدا به آرامی منبسط شده، سـپــس بـه سـرعت سفت می شود و از این طـریـق آب بنـدی کامل و بـدون تخلخـل را فراهم می آورد.

EXTEMP بـا زمـان گیـرش بهبود یافته خـود که در حدود  50دقیقـه می باشـد، در مـقـایـسـه بـا مـحـصـولات تـجــاری پـرتـقـاضـا در بـــــازار ایـران، اسـتـحـکـام فـشــاری مـطـلـوب  7.5 مـگـا پـاسـکـال را فـــراهـم می ­آورد. میکـرولیکیـج یـا ریزنشت  EXTEMP مشابه بـرنـدهـای معـروف خارجی در حـد 0% می­ بـاشـد. حــداقـل میکـرولیکیـج در EXTEMP همـراه با ریزسـاخـتار بدون تخلخل آن باعث آب بندی مؤثر حفره می ­شود.

موارد تجویزی:

– آببندی و پرکردن موقت حفره پس از عصب کشی
– ترمیمات موقت بخصوص ترمیم اینله
– پرکردن موقت موضع ایمپلنت

ویژگی های کلیدی:

– استحکام و گیرش تقویت شده
– بـدون میکـرولیکیج (ریز نشت)
– بـدون اوژنـول و بــوی نامطبـوع
– چسبندگی مطلوب به عاج
– کیورینگ بدون تخلخل
– عمق کیور مطلوب

وارنیش رزینی 

EXLINE یک نوع وارنیش رزینی بهینه است که به منظـور لاینینگ کانال حـفــره، آب بنـدی و محـافظـت از عـاج دنـدان و ممانعت از ریـزنـشـسـت در فـصـل مـشـتـرک مـواد ترمیمی بکار می رود.

ویژگی های کلیدی :

– سهولت کاربرد
– خشک شدن سریع
– سازگاری با انواع مواد ترمیمی
– قدرت نفوذ و آب بندی تقویت شده