پوسیدگی هاي دندانی یکی از رایج ترین بیماري ها است که خیل عظیمی از مردم دنیا به آن مبتلا هستند. بر مبنای جدیدترین آمار، بالغ بر 36% جمعیت جهان در دندان هاي دایمی خود پوسیدگی دارند. وجود گونه هاي باکتریایی که قادر به کاهش اسیدیته بزاق تا حد بحرانی هستند، عدم بهداشت مناسب دهان، نوع رژیم غذایی و ساختار دندان از مهمترین عوامل بروز پوسیدگی دندان می باشند. اعتقاد بر این است که باکتري هاي گونه استرپتوکوکوس موتانس فاکتور اصلی ایجاد پوسیدگی و تخریب میناي دندان می باشند.

در واقع افزایش کنترل نشده باکتري ها منجر به نفوذ به عاج دندان و عفونت بافت نرم دندان می شود که موجب درد شدید، نکروز پالپ دندان، تخریب دندان و عفونت می شود.
تقریباً 90% پوسیدگی ها در محل شیار ها و حفرات موجود در دندان های خلفی رخ می دهند و به همین ترتیب، بیشتر پوسیدگی ها و تباهی های دندانی که کودکان و بچه های دبستانی با آن مواجه هستند در شیارها و حفرات دندانی رخ می دهند. اساساً شیارها و حفرات موجود بر سطح دندان ها جایگاهی ایده آل برای استقرار پلاک دندان و باکتری ها هستند. . از اینرو، استفاده از یک ماده محافظ برای پر کردن شیارها و حفرات و مقابله با این پوسیدگی ها می تواند تأثیر بسزایی در ممانعت از پوسدگی و تباهی دندان داشته باشد.
محصول حاضر به عنوان اولین محصول ملی در نوع خود، نوعی شیارپوش دندانی است که اساساً شیارهای سطح دندان را می پوشاند و اصطلاحاً فیشور سیلانت (PITS AND FISSURES SEALANT) یا آب بند حفره و شیار دندانی خوانده می شود. با کاربرد این محصول، امکان پوسیدگی سطح دندان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

ویژگی ها

 گرانروی پائین و جریانپذیری بالا به منظور سهولت ورود به شیارها و حفرات دندانی؛
 حاوی یون فلوراید به منظور جلوگیری از تجمع و رشد باکتری؛
 قابلیت پیوند با مینای دندان؛
 استحکام پیوند بسیار مطلوب؛
 سایه رنگ مناسب و قابل انتخاب با رنگ دندان؛
 پایداری مکانیکی-شیمیایی مناسب.