خمیر و پودر کلسیم هیدروکساید

محصول کلسیم هیدروکسید EX CIDOX به دو صورت پودر خالص و خمیر غیر گیرشی عرضه می شود. این محصول عاری از عناصر سنگین و کاملاً خالص می باشد و استفاده از آن هیچگونه واکنش التهابی در پی نخواهد داشت. این فرمول با pH>12 و نیز رهایش پایدار و تقویت شده یون های Ca و OH ضمن القاء خاصیت ضد باکتری و عفونت زدایی مؤثر باعث افزایش pH در کانال و متعاقباً تحریک سرعت ترمیم و کلسیفیکیشن عاج می گردد.

EX CIDOX با رئولوژی تقویت شده خود امکان نفوپذیری موثر و در عین حال آب بندی مطلوب کانال ریشه را فراهم می آورد و همراه کلیه سیلرها و گوتاپرکا قابل استفاده است. رادیواپاسیتی EX CIDOX در حدود %300 Al می باشد و منطبق بر استاندارد ISO 6876  می باشد.

موارد تجویز :

– لاینینگ حفره
– زیرلایه سیمان
– درمان موقت کانال ریشه
– ضدعفونی و پانسمان موقت کانال
– پالپ کپینگ مستقیم و غیر مستقیم

ویژگی های کلیدی :

– رادیواپاسیته بالا
– بدون واکنش التهابی
– تقویت رمینرالیزاسیون
– خصلت آنتی باکتریال مؤثر

این محصول به دو صورت پودر 1PC*25g  و خمیر 2PCs*3ml عرضه می شود.