کرم آرسی پرپ

EX PREP یک فرمول مؤثر حاوی %19 EDTA است که به منظور آماده سازی کانال ریشه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول که به صورت کرم می باشد به نحوی فرموله شده است که حد مطلوبی از کلاتاسیون ، نفوذ ، روانکاری و پاکسازی کانال را فراهم می کند. EX PREP  بر روی گیرش سیلرهای رزینی تأثیر نامطلوب نمی گذارد.

 

مشاهدات بالینی :


تصاویر زیرنگارهای الکترونی گویای دکلسیفه کردن و حذف بقایای بافتی و کلسیم پس از اعمال EX PREP از دیواره کانال ریشه می باشند.

 

 

موارد تجویز :


– دکلسیفه کردن کانال ریشه
– روانکاری کانال به منظور سهولت ابزارکاری

 

ویژگی های کلیدی :


– شویش آسان
– روانکاری عالی کانال
– حذف کامل کلسیفیکاسیون
– ابزارکاری دقیق بدون چسبندگی نامطلوب